1. Toepassing

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties die door BISTRONOMIE worden uitgevoerd, tenzij er uitdrukkelijk van wordt afgeweken in een specifieke en schriftelijke overeenkomst. De Klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van zijn eigen algemene voorwaarden.

2. Voorwerp en duur

Het voorwerp van deze Overeenkomst wordt omschreven op de door partijen ondertekende bestelbon en heeft een duur van 1 jaar vanaf de ondertekening van de bestelbon (of vanaf een andere uitdrukkelijk overeengekomen datum). Behoudens uitdrukkelijke beëindiging van de Overeenkomst door één der partijen 1 maand voor het verstrijken van de lopende duur, zal de Overeenkomst telkens stilzwijgend worden verlengd voor de duur van één jaar.

3. Uitvoering bestelling

De Overeenkomst van de Klant zal door BISTRONOMIE naar best vermogen worden uitgevoerd. Eventuele termijnen in de uitvoering van de Overeenkomst gelden slechts ten indicatieve titel. Deze kunnen steeds wijzigen. Een eventuele vertraging in de uitvoering zal in geen geval aanleiding geven tot het betalen van enige schadevergoeding door BISTRONOMIE.

4. Beëindiging

Elke partij heeft het recht om binnen de 15 dagen na ondertekening van de bestelbon af te zien van de Overeenkomst, zonder enige verplichting tot schadevergoeding. De Klant zal desgevallend recht hebben op terugbetaling van een eventueel betaald voorschot zonder interest. BISTRONOMIE zal desgevallend recht hebben op betaling van eventueel reeds gemaakte kosten. BISTRONOMIE kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de Klant, acht (8) kalenderdagen na de verzending van een aangetekende ingebrekestelling, aan een of meer van zijn verplichtingen jegens BISTRONOMIE niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. BISTRONOMIE heeft bovendien het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Klant in staat van faillissement is verklaard, zijn betalingen heeft gestaakt, uitstel van betaling heeft aangevraagd of verkregen van één of meer van zijn schuldeisers, of het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De Klant heeft alsdan geen recht op schadevergoeding.

5. Intellectuele rechten

Behoudens uitdrukkelijke andersluidend akkoord blijft elke foto, ieder concept, creatie, ontwerp, tekening, plan, lay-out, illustratie, tekst, slogan of logo door BISTRONOMIE gecreëerd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst eigendom van BISTRONOMIE.
Schending door of mits medewerking van de Klant van de intellectuele eigendomsrechten van BISTRONOMIE zal aanleiding geven tot betaling door de Klant van een forfaitaire schadevergoeding van 25% op de waarde van de overeenkomst , met een minimum van 2.500 euro, onverminderd het recht van BISTRONOMIE tot invordering van de werkelijk geleden schade indien deze hoger is dan de forfaitaire vergoeding.
Door de ondertekening van de Bestelbon draagt de Klant al zijn overdraagbare auteursrechten betreffende het door hem geleverde materiaal in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst in volle en exclusieve eigendom over aan BISTRONOMIE, zonder daarbij afbreuk te doen aan de eventuele morele rechten van de Klant. De overdracht geldt onder meer voor volgende exploitatievormen: uitgave op drager (papier, dan wel digitaal, analoog, ….) ongeacht de technische kenmerken ervan, digitale exploitatie op een netwerk (intranet zowel als internet), commerciële exploitatie met inbegrip van merchandising.
De overdracht geldt voor de gehele wereld, zonder enige territoriale beperking, en voor de volledige duur van de exploitatie van de Overeenkomst, minstens voor de beschermingsduur van de overgedragen rechten naar Belgisch recht.
Partijen komen overeen dat de vergoeding voor de exploitaie van de overgedragen rechten vervat zit in de op de bestelbon bepaalde prijs, zodat BISTRONOMIE geen vergoeding verschuldigd is voor enige exploitatie.
De Klant waarborgt dat het geleverde materiaal geen inbreuk maakt op intellectuele rechten van derden, en vrijwaart BISTRONOMIE voor alle kosten of veroordelingen die BISTRONOMIE zou oplopen jegens derden ingevolge het gebruik van door de Klant geleverd materiaal. BISTRONOMIE kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan documenten, illustratiemateriaal, rekwisieten, foto's en dergelijke die door de Klant aan BISTRONOMIE werden toevertrouwd.

6. Klachten en aansprakelijkheid

Alle klachten in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen de zeven (7) werkdagen na kennisname ervan aan BISTRONOMIE gemeld te worden per aangetekend schrijven, op straffe van verval.
BISTRONOMIE kan, behoudens in het geval van opzet of grove fout, niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van om het even welke aard welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan BISTRONOMIE of een van haar aangestelden toe te schrijven fout of nalatigheid in de uitvoering van de Overeenkomst.
De aansprakelijkheid van BISTRONOMIE is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door BISTRONOMIE werd aangerekend voor het deel van de prestaties waarop de beweerde aansprakelijkheid betrekking heeft en kan in geen geval betrekking hebben op indirecte schade zoals , verlies van inkomsten, vorderingen van derden, verlies van cliënteel of verlies van gegevens, ...

7. Prijzen en betalingsmodaliteiten

De prijzen van BISTRONOMIE zijn zonder B.T.W. Alle facturen zijn contant betaalbaar op factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De op de bestelbon overeengekomen prijzen zullen voor 100% gefactureerd worden bij ondertekening van de bestelbon . Vanaf de datum dat BISTRONOMIE de betaling heeft ontvangen, wordt “ de Klant “ online gezet Eventuele betalingskosten zullen steeds ten laste vallen van de Klant, zodat het factuurbedrag steeds netto op rekening van BISTRONOMIE komt. In geval van niet betaling binnen de hierboven vermelde termijn zal op het verschuldigd bedrag een interest betaald worden van 1% per maand vertraging zonder dat enige aanmaning vereist is. Daarenboven zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd worden met een som van 10% van het factuurbedrag, met minimum van 100 euro ten titel van schadevergoeding en bijkomende kosten, dit buiten de eventuele gerechtskosten. Alle eventuele gerechtskosten zijn eveneens ten laste van de Klant. Onverminderd het hiervoor bepaalde heeft BISTRONOMIEhet recht de uitvoering van haar prestaties te schorsen zo één van haar staten of facturen niet tijdig werd betaald en dit tot volledige aanzuivering van de openstaande bedragen.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle geschillen die uit deze overeenkomst of haar uitvoering mochten ontstaan vallen ter beslechting uitsluitend onder de bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

9. Persoonsgegevens

Zowel de Klant als BISTRONOMIE verplichten zich er toe de regels inzake de bescherming van het privé‑leven na te leven. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen mag BISTRONOMIE de data, verkregen bij de uitvoering van deze overeenkomst, opslaan en gebruiken.
In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens, beschikt de Klant over het recht van toegang in, verbetering van en verzet tegen de gegevens met betrekking tot zijn persoon.
Ben je op zoek naar een geschikte dakwerker uit uw regio: Offertes van dakwerkers vergelijken